Individuální výuka angličtiny pro děti i dospělé

Pomohu Vám naučit se anglicky. Zaměřuji se na konkrétní potřeby studenta, proto každou lekci připravuji přesně na míru. Individuální a osobní výuce se věnuji od roku 2006.

Daniela Lach Hrdličková

Individuální výuce anglického jazyka se věnuji od roku 2006. Mám zkušenosti s výukou dětí i dospělých, a to od úplných
začátečníků až po středně pokročilé. Zaměřuji se na individuální potřeby každého jednotlivého angličtináře s jediným cílem – předat co nejvíce informací a zkušeností.

Praxe:

Osobní i online výuka, výuka dětí a dospělých ve věku 8 – 75 let, obecná angličtina, příprava studentů k maturitní zkoušce a přijímacím jazykovým zkouškám, konverzace.

Certifikáty:

2002 Pitman Qualifications: Spoken English for Speakers of Other Languages – Elementary
2002 Pitman Qualifications: Spoken English for Speakers of Other Languages – Intermediate
2003 University of Cambridge: First Certificate in English ( FCE) – úroveň B2

Kurzy, které Vám nabízím

Individuální výuka pro žáky základních a středních škol

Minimální počet hodin výuky za měsíc: 4, v prosinci a září 2, v červenci a srpnu dle dohody.

Cena jedné hodiny výuky:

400 Kč / 55 minut (60 minut včetně příchodu a odchodu lektora/studenta)

Platba: měsíčně na účet nebo v hotovosti

Individuální výuka pro dospělé

Minimální počet hodin výuky za měsíc: 4, v prosinci a září 2, v červenci a srpnu dle dohody.

Cena jedné hodiny výuky:

450 Kč / 55 minut (60 minut včetně příchodu a odchodu lektora/studenta)

Platba: měsíčně na účet nebo v hotovosti

Ceny jsou uvedeny pro místo výuky v Bylanech.

FAQ

Výuka probíhá ve dnech a časech na základě potvrzené přihlášky objednatele.
– Termín výuky je standardně u každého objednatele stanoven pevně na určitý den a čas.
– V případě nepravidelné pracovní doby studenta jsou jednotlivé termíny výuky domlouvány flexibilně dle časových
možností obou stran. Termín výuky je dohodnut nejpozději v průběhu předchozí výuky.
– Výuka probíhá po dobu celého kalendářního roku.

Vyučovací hodinu můžete zrušit:

 • Telefonicky na telefonním čísle +420 737 686 585
 • Pokud bude vyučovací hodina zrušena minimálně 18 hodin před dohodnutým termínem, je možno domluvit si
  náhradní termín. Náhrada bude provedena dle dohody, nejpozději však do jednoho měsíce od zrušení dané výuky.
 • Pokud bude výuka zrušena méně než 18 hodin před dohodnutým termínem, náhradní termín si nelze domluvit a
  výuka je účtována jako odučená.
 • Platby za výuku je možné provést bezhotovostním převodem na účet poskytovatele nebo v hotovosti na základě
  vystavené faktury.
 • Faktura je předávána poskytovatelem osobně či zasílána na e-mailovou adresu, kterou objednatel poskytovateli
  poskytl.

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Daniela Lach Hrdličková

 1. Poskytovatel

Daniela Lach Hrdličková

se sídlem: Bylany 114, 282 01 Chrášťany

IČ: 06785638

e-mail: info@daniiela.cz

tel.: +420 737 686 585

 1. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Daniela Lach Hrdličková, jakožto poskytovatelem (dále též jen jako “poskytovatel”) a osobou, která si u poskytovatele objednala výuku jazykového kurzu, jakožto objednatelem (dále též jen jako „objednatel”), společně pak též jako “smluvní strany”. Službou poskytovanou poskytovatelem se rozumí poskytování individuální výuky anglického jazyka (dále též jen jako „výuka” nebo „kurz“).

2.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi poskytovatelem a objednatelem.

2.3 Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele do kurzů poskytovatele. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta zaslaná na e-mail info@daniiela.cz

2.4 Po potvrzení závazné písemné přihlášky poskytovatelem, bude objednateli rezervováno místo v daném kurzu.

2.5 Pro potřeby těchto VOP se za písemnou formu považuje i elektronická pošta (email).

 1. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění je individuální výuka anglického jazyka (dále též jen jako „výuka” nebo „kurz“).

3.2 Jednotlivé kurzy jsou nabízeny a specifikovány na webových stránkách poskytovatele.

 1. Všeobecná ustanovení

4.1 Poskytovatel se zavazuje:

 1. a) poskytovat objednateli výuku anglického jazyka dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
  b) být řádně a včas připraven,
  c) dodržovat délku výuky,
  d) řádně a včas rušit výuku, pokud je to nutné.

4.2 Objednatel se zavazuje:

 1. a) řádně a včas platit za daný jazykový kurz
 2. b) řádně a včas rušit výuku, pokud je to nutné,
  c) v případě online výuky bere objednatel na vědomí, že pro tento způsob výuky je nutné, aby splňoval technické požadavky, především měl aktuální verzi programu, který si vybral pro online výuku, a dále, aby měl spolehlivé připojení k internetu.
 1. Rozsah kurzu a výuka

5.1 Výuka probíhá ve dnech a časech na základě potvrzené přihlášky objednatele.

5.2 Termín výuky je standardně u každého objednatele stanoven pevně na určitý den a čas.
5.3 V případě nepravidelné pracovní doby objednatele jsou jednotlivé termíny výuky domlouvány flexibilně dle časových možností obou stran. Termín následné výuky je dohodnut nejpozději v průběhu předchozí výuky.

5.4 Délka výuky je 60 minut (dále též jen jako „hodina“ ).
5.5 Výuka probíhá po dobu celého kalendářního roku, není-li dohodnuto jinak.

5.6. Minimální počet hodin výuky za jeden kalendářní měsíc je 4, výjimkou jsou měsíce prosinec a září, kde je minimální počet stanoven na 2 a měsíce červenec a srpen jsou řešeny dle dohody.

5.7 Výuka neprobíhá ve dnech, které připadají na státní svátek. Dny prázdnin a ředitelské volno v období od září do června jsou řešeny individuálně a dle předchozí dohody.

5.8 V případě vyhlášení Výjimečného stavu a jiných zákonných opatření omezujících kontakt mezi lidmi se výuka v plném rozsahu přesouvá online, aby objednatel nepřišel o žádné ze smluvených termínů kurzu. Výuka v takovém případě probíhá standardně v den a čas, na který byla plánována.

 1. Kurzovné

6.1 Cena za hodinu výuky anglického jazyka (dále jen „kurzovné“) je uvedena u každého kurzu na webových stránkách www.daniiela.cz. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.

 1. Úhrada předmětu plnění

7.1 Platby za kurzovné je možné provést bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury na účet poskytovatele nebo v hotovosti.

7.2 Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

7.3 Faktura je předávána poskytovatelem osobně či zasílána na e-mailovou adresu, kterou objednatel poskytovateli poskytl.
7.4 Povinnost objednatele uhradit kurzovné je splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele nebo předáním v hotovosti.

 1. Storno a náhrada výuky termínu

8.1 Výuku je možné zrušit pouze telefonicky na telefonním čísle +420 737 686 585

8.2 Výuku lze bezplatně zrušit 18 hodin a více před začátkem sjednaného termínu Vaší výuky. 

8.3 Pokud bude výuka zrušena méně než 18 hodin před dohodnutým termínem, bude Vám účtována jako odučená, tj. v plné výši. 

8.4 V případě ojedinělého zrušení výuky ze strany lektora bude výuka nahrazena nebo zrušena.
8.5 V případech, kdy zasáhne tzv. vyšší moc (úraz, úmrtí v rodině apod.), bude výuka nahrazena v daném měsíci či měsíci následujícím, není-li dohodnuto jinak.

8.7 Poskytovatel není povinen nahradit jedinci zrušené výuky na úkor ostatních studentů.

 

 1. Práva z vadného plnění / Reklamace

9.1 Pokud poskytovatel neposkytne služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a nestane se tak v důsledku chování objednatele, náleží objednateli práva z vadného plnění.

9.2 Objednatel je oprávněn reklamovat jím objednané plnění prostřednictvím výše uvedené emailové adresy (info@daniiela.cz), popřípadě po předchozí domluvě též osobně.

9.3 V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, má objednatel nárok požadovat přiměřenou slevu z ceny kurzu anebo náhradní výuku.

9.4 Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se především o změnu časových možností a ztrátu zájmu k navštěvování kurzu. V případě online výuky se jedná o technické problémy spojené s připojením k internetu.
9.5 Relevantním důvodem reklamace není ani neúspěšné vykonání jazykové zkoušky, pokud objednatel takovou zkoušku vykonal.

 1. Odstoupení od smlouvy, změna smlouvy

10.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, před zahájením kurzu, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

10.2 Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že objednatel smlouvu porušil podstatným způsobem. Pro účely těchto podmínek se za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení objednatele s úhradou kurzovného více jak 7 dnů po splatnosti. Po dobu takového prodlení je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování svých služeb, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany poskytovatele.
10.3 Žádost o změnu přihlášky, jakož i odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen oznámit vždy písemně. Žádost o změnu přihlášky je považována za přijatou, pokud poskytovatel písemně potvrdil objednateli její obdržení.

 1. Ochrana osobních údajů

11.1 Objednatel svým souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jakožto i údajů účastníků kurzu, poskytovatelem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

11.2 Poskytovatel má právo využívat objednatelem poskytnutých údajů za účelem kontaktování účastníků kurzu a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, tj. do odvolání. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Objednatel, jakož i jednotlivý účastník kurzu, je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

12.1 V případě, že dojde mezi poskytovatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke spotřebitelskému sporu ze smlouvy o poskytnutí jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel- spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré kurzy pořádané poskytovatelem. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek a uzavřených smluv, budou považovány za bezpředmětné.

13.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

13.4 Tyto obchodní podmínky vydané podle občanského zákoníku jsou platné a účinné od dne 01. 01. 2023